Z?e samopoczucie i zm?czenie

Z?e samopoczucie odnosi si? do ogólnego stanu organizmu charakteryzuj?cego si? obni?onym poziomem odczuwania zadowolenia, ?atwym m?czeniem si? i poczuciem choroby. Zm?czenie oznacza obni?on? zdolno?? do wykonywania pracy, która pojawia si? po intensywnym wysi?ku fizycznym b?d? intelektualnym lub w zwi?zku ze zwi?kszonym wydatkowaniem energii przez organizm, np. w czasie choroby. Zm?czenie wynika ze zu?ycia zapasów energetycznych organizmu. Mo?e przybiera? form? uogólnion? lub dotyczy? tylko jednego organu.

Najlepiej skojarzone objawy