Antyonkogeny (geny supresorowe)

Geny chroni?ce przed nowo­tworem. Mutacja w takich genach wielokrotnie zwi?ksza ryzyko powstania nowotworu.