Genealogia genetyczna

Ustalenie przodków w linii rodowej ojca oraz swojego pochodzenia.

W badaniu pochodzenia istotny jest materiał genetyczny znajdujący się w męskim chromosomie Y, przekazywanym z ojca na syna. Ten typ DNA podczas przekazywania z pokolenia na pokolenie ulega tylko nielicznym mutacjom.

Ich liczba jest proporcjonalna do czasu, w którym zaszły. Służą one za genealogiczne drogowskazy. Ustalony w badaniu DNA profil genetyczny, wyodrębniony z próbki krwi lub śliny, jest porównywany z wariantami genów charakterystycznych dla danej populacji. Profile genetyczne uzyskuje się na podstawie analizy chromosomu Y. Celem tego badania jest głównie poszukiwanie korzeni genealogicznych badanych osób.

Wynik badania przedstawiony jest w formie mapy światowej z zaznaczeniem regionów geograficznych pochodzenia DNA danej osoby.

UWAGA! Badaniu mogą się poddać wyłącznie przedstawiciele płci męskiej. 

Szukaj: