Antygeny

Znaczniki molekularne, wyst?puj?ce na powierzchni ka?dej komórki, dzi?ki którym uk?ad odporno?ciowy zazwyczaj jest w stanie odró?ni? komórki w?a­sne od obcych oraz zdrowe od zmutowanych.