Umowa z użytkownikiem

Wstęp

Witamy w Serwisie e-manus.pl!

Poniższa umowa określa warunki, na jakich Serwis e-manus.pl oferuje dostęp do swoich usług. PROSZĘ PRZECZYTAĆ TĄ UMOWĘ BARDZO UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO SERWISU. Jeżeli nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami umowy nie używaj tej strony!

Serwis e-manus.pl może korygować i aktualizować tą umowę w dowolnym czasie. Jeżeli kontynuujesz korzystanie ze strony e-manus.pl ("Strona e-manus.pl,", "Strona," lub "Serwis,") oznacza to, że akceptujesz te zmiany.

e-manus.pl nie udziela porad medycznych

Treści zawarte na Stronie e-manus.pl, takie jak tekst, wykresy, obrazki, informacje i inne materiały ("Zawartość") są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Zawartość nie ma na celu zastępowania profesjonalnych porad medycznych, diagnozy lub leczenia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia korzystaj zawsze z porad wykwalifikowanej służby medycznej. Nigdy nie rezygnuj z profesjonalnej porady medycznej lub nie odkładaj jej po przeczytaniu pewnych informacji na Stronie e-manus.pl!

Opieranie się na jakichkolwiek informacjach przedstawianych przez e-manus.pl, jego pracowników i innych osób pojawiających się na stronie startowej e-manus.pl oraz odwiedzających stronę jest wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika.

Strona może zawierać materiały poświecone zdrowiu lub związane z medycyną, związane z zagadnieniami seksualności. Jeśli uznasz je za obraźliwe, nie korzystaj z naszej strony.

Używanie treści

Serwis e-manus.pl pozwala na przeglądanie, drukowanie lub zapisywanie jednej kopii materiałów ze Strony wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że dołączona zostanie następująca nota: "Copyright (c) 2006, e-manus.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone".

Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim obowiązującym w Polsce i innych krajach. e-manus.pl posiada prawo do treści. Jakiekolwiek wykorzystanie treści bez wyraźnej zgody określonej w niniejszej Umowie z Użytkownikiem jest pogwałceniem tej Umowy i może naruszać prawo autorskie, znak firmowy i inne prawa. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie określone, są zarezerwowane dla e-manus.pl.

W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Umowy z Użytkownikiem, zgoda na korzystanie z Zawartości ulega automatycznemu zakończeniu i jakiekolwiek kopie jakiejkolwiek części Zawartości muszą być niezwłocznie zniszczone.

Zobowiązanie e-manus.pl

Odpowiedzialność za korzystanie ze strony e-manus.pl oraz z Zawartości ponosi użytkownik.Podczas korzystania ze strony e-manus.pl, informacje będą przesyłane przez medium, które może znajdować się poza kontrolą i jurysdykcją e-manus.pl i jego dostawców. W związku z powyższym, e-manus.pl nie bierze odpowiedzialności bezpośredniej i pośredniej za opóźnienia, błędy, przerywanie lub fałszowanie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem ze strony e-manus.pl.

Strona e-manus.pl i zawartość są dostarczane na zasadzie "jak jest". e-manus.pl, JEGO WŁAŚCICIELE I DOSTAWCY W NAJWYŻSZYM, DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STOPNIU ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB, INACZEJ, OBEJMUJĄCYCH ALE NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO DOMNIEMANEJ GWARANCJI SPRZEDAWCÓW, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW. Bez ograniczania poprzednich, e-manus.pl, jego właściciele i dostawcy nie składają oświadczeń lub gwarancji odnośnie:

    1. Dokładności, solidności, kompletności, aktualności lub stosowności Zawartości, oprogramowania, tekstu, wykresów, linków lub wiadomości dostarczanych w trakcie lub pośrednio przez korzystanie ze strony e-manus.pl.
    2. Zadowolenia z jakichkolwiek regulacji państwowych, wymagających ujawnienia informacji o przepisywanych lekach lub zatwierdzania lub zgodności jakichkolwiek narzędzi oprogramowania w odniesieniu do Zawartości strony e-manus.pl.


e-manus.pl, jego właściciele, dostawcy lub jakiekolwiek osoby trzecie, wymienione na Stronie e-manus.pl w żadnym razie nie będą odpowiadać za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody przypadkowe i wynikowe, szkoda osobista/nieuzasadniona śmierć, utrata zysków lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwania działalności biznesowej) wynikające z korzystania lub braku umiejętności w korzystaniu ze strony e-manus.pl lub Zawartości, oparte zarówno na gwarancji, kontrakcie, delikcie, lub jakiejkolwiek innej teorii prawa i bez względu na to czy e-manus.pl, jego właściciele, dostawcy lub jakiekolwiek osoby trzecie wymienione na Stronie e-manus.pl są poinformowani na wypadek pojawienia się takich szkód czy też nie. e-manus.pl, jego właściciele, dostawcy lub jakiekolwiek osoby trzecie wymienione na Stronie e-manus.pl będą odpowiadać za obecne szkody poniesione przez użytkownika, na kwotę nie przekraczającą 1000zł. e-manus.pl, jego właściciele, dostawcy lub jakiekolwiek osoby trzecie wymienione na Stronie e-manus.pl, nie będą odpowiadać za jakiekolwiek szkody osobiste, w tym śmierć, spowodowane korzystaniem lub nieodpowiednim użytkowaniem strony, Zawartości lub miejsc publicznych przez użytkownika, (jak zdefiniowano poniżej). Jakiekolwiek roszczenia powstałe w związku z korzystaniem ze Strony, jakiejkolwiek Zawartości lub w miejscach publicznych muszą być przedłożone w ciągu jednego (1) roku od daty zdarzenia, powstałego w wyniku takiego korzystania. Środki spełniające powyższe Warunki i Zastrzeżenia, wyraźnie zagwarantowanych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem, są wyłączne i do nich ograniczone.

Zobowiązania Użytkownika

Informacje personalne przekazywane e-manus.pl przez Użytkownika są zarządzane przez e-manus.pl na zasadach określonych wPolityce Prywatności.

Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie kopiował ani przesyłał jakichkolwiek wiadomości lub zawartości o jakimkolwiek charakterze do miejsc publicznych (w tym tablice komunikatu, listy wysyłane w ramach Zapytaj naszego Eksperta, itd.), które naruszają lub pogwałcają jakiekolwiek prawa którejkolwiek ze stron umowy. Przesyłając wiadomości lub treść do miejsc publicznych, Użytkownik wyraża zgodę, że taka zobowiązanie jest jawne dla wszelkich celów.

Dokonując takiego przedłożenia, Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie wysyłał ani przesyłał do e-manus.pl za pomocą poczty elektronicznej (w tym za pomocą adresów elektronicznych znajdujących się w linku "Kontakt") jakichkolwiek wiadomości lub treści, która narusza lub pogwałca jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek ze stron umowy. Jeśli dostarczasz jakiekolwiek informacje biznesowe, pomysł, koncepcję lub inwencję do e-manus.pl drogą elektroniczną, wyrażasz zgodę, że takie przedłożenie jest jawne dla wszelkich celów.

Jeśli Użytkownik przesyła w miejscu publicznym lub przesyła do e-manus.pl drogą elektroniczną jakiekolwiek informacje biznesowe, pomysł, koncepcję lub inwencję, automatycznie zapewnia lub gwarantuje, że właściciel takiej treści lub własności intelektualnej wyraźnie gwarantuje e-manus.pl wolne od tantiemy, nieustanne, nieodwołalne, ogólnoświatowe niewyłączne pozwolenie na korzystanie, reprodukcję, tworzenie na jego bazie nowych dzieł, modyfikowanie, publikowanie, redagowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie wiadomości lub treści w dowolnych mediach lub medium, w formie, formacie lub forum znanym obecnie lub w przyszłości. e-manus.pl może podlicencjonować swoje prawa poprzez liczne poziomy podlicencji. Jeśli Użytkownik chciałby zachować jakiekolwiek informacje biznesowe, idee, koncepcje lub pomysły, prywatne lub wynikające z tytułu własności, nie powinien przesyłać ich do obszarów publicznych lub do e-manus.pl pocztą elektroniczną. Serwis postara się odpowiedzieć na wszystkie listy elektroniczne według kolejności ich dostarczenia, ale nie gwarantuje, że proces ten będzie przebiegał tak zawsze.

Hasła

Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich kroków, aby mieć pewność, że żadna nieupoważniona osoba nie zdobędzie dostępu do jego haseł i kont w serwisie e-manus.pl. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za:

a) kontrolę rozpowszechnienia i korzystania z kodów aktywacyjnych i haseł;
b) autoryzację, monitorowanie i kontrolę dostępu do konta i hasła e-manus.pl;
c) natychmiastowe informowanie e-manus.pl w razie jakiegokolwiek żądania dezaktywacji hasła.

Użytkownik zapewnia e-manus.pl i wszystkim innym osobom lub podmiotów zaangażowanym w obsługiwanie strony prawo do przesyłania, monitorowania, odzyskiwania, przechowywania i korzystania z jego informacji w związku z obsługiwaniem strony. e-manus.pl nie może i nie bierze na siebie żadnego obowiązku lub odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dostarczone przez Użytkownika lub korzystanie lub nieprawidłowe używanie informacji przesyłanych lub otrzymywanych poprzez narzędzia i usługi e-manus.pl przez niego i osoby trzecie.

Usługi Abonamentowe

Jeśli chcesz zamówić usługi abonamentowe serwisu e-manus.pl ("Usługi Abonamentowe"), poniższe dodatkowe warunki i zastrzeżenia powinny znaleźć zastosowanie. Użytkownik powinien być świadomy, że Usługi Abonamentowe e-manus.pl nie są skierowane lub nie zostały stworzone dla dzieci poniżej 18 roku życia. Usługi te nie umożliwiają gromadzenia informacji pozwalających zidentyfikować personalnie każdą osobę, o której wiadomo, że jest dzieckiem poniżej 18 roku życia.

INFORMACJE, KTÓRE WPROWADZASZ: Korzystasz z Usług Abonamentowych na własne ryzyko.
OPŁATY I UCHYLANIE SIĘ OD ZAPŁATY: Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie wszelkich świadczeń pieniężnych wynikających z posiadanego konta Usług Abonenckich, obejmujących jakiekolwiek nieautoryzowane koszty poniesione przed zawiadomieniem e-manus.pl o takich świadczeniach. e-manus.pl rezerwuje sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia planów członkostwa, zmiany cen lub wprowadzenia nowych opłat za jakiekolwiek Usługi Abonenckie dowolnym czasie z przynajmniej trzydziestodniowym (30 dniowym) wyprzedzeniem.

Kody dostępu przesyłane za pomocą SMS

Użytkownik może zamówić ograniczony dostęp do stron serwisu wysyłając SMS na wskazany na stronie numer. Usługa dostępna jest dla abonentów sieci Era, Heyah, Tak Tak, Plus, Sami Swoi, Simplus, Orange, Pop. Serwis SMS obsługuje Allpay.pl. Regulamin usługi dostępny jest na stronie operatora.

Reklamy, wyszukiwarki i linki do innych stron

e-manus.pl może umieścić linki do stron internetowych osób trzecich. e-manus.pl może także wybrać odpowiednie strony jako priorytetowe przy poszukiwaniu przez Użytkownika odpowiednich sformułowań. e-manus.pl ma prawo upoważnić reklamodawców do wykorzystania przez nich reklam lub sponsorowanych treści jako rezultat poszukiwań określonych haseł. e-manus.pl nie rekomenduje ani nie popiera treści na Stronach internetowych osób trzecich. e-manus.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zlinkowanych stron internetowych osób trzecich, stron znajdujących się w obrębie strony e-manus.pl, stron osób trzecich prezentowanych jako wynik poszukiwań lub reklam osób trzecich, nie ustanawia przedstawicielstwa odpowiedzialnego za ich zawartość i dokładność. Użytkowanie stron internetowych osób trzecich odbywa się na ryzyko własne Użytkownika i podmiotu na warunkach i zastrzeżeniach korzystania z takich stron. e-manus.pl nie popiera żadnego produktu reklamowanego na Stronie e-manus.pl.

Informacje ogólne

Właścicielem i operatorem serwisu e-manus.pl jest firma ELLA Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, z siedzibą pod adresem: 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 22. Dostęp do treści prezentowanych w serwisie może być nielegalny dla pewnych osób w pewnych krajach. Jeżeli korzystasz ze strony poza terytorium Polski robisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Poniższe świadczenia obowiązują po wygaśnięciu lub zakończeniu tej Umowy z jakiegokolwiek powodu, dotyczącego poszczególnych rozdziałów: Odpowiedzialność, Zobowiązania Użytkownika, Jurysdykcja i Kompletna Umowa.

Jurysdykcja

Użytkownik wyraża zgodę, aby wyłączna jurysdykcja nad jakimkolwiek sporem z e-manus.pl lub odnosząca się w jakikolwiek inny sposób do korzystania przez Użytkownika ze strony e-manus.pl, należała do sądów na terenie Polski właściwych dla siedziby ELLA Sp. z o.o. Użytkownik wyraża dalej zgodę i wyraźnie zezwala na posiadanie osobistej jurysdykcji przez sądy polskie odnośnie jakiegokolwiek sporu obejmującego każde roszczenie wobec e-manus.pl lub jego nowo przyjętych członków, przedstawicielstwa, pracowników, kontrahentów, doradców, kierowników oraz dostawców usług telekomunikacyjnych i treści.

Powyższa Umowa z Użytkownikiem jest zarządzana przez wewnętrzne faktyczne prawa obowiązujące na terenie Polski, bez względu na ich sprzeczność z zasadami prawa w innych krajach. Jeśli którekolwiek z postanowień tej Umowy z Użytkownikiem zostanie uznane przez sąd posiadający kompetentną jurysdykcję za nieważny, nie powinno wpłynąć to na ważność pozostałych postanowień powyższych warunków Umowy z Użytkownikiem, które to powinny obowiązywać nadal. Każde zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień Umowy z Użytkownikiem nie powinno być uznawane za dalsze lub stałe zrzeczenie się takiego warunku lub zastrzeżenia lub innego warunku lub zastrzeżenia.

Kompletna Umowa

Z wyjątkiem, jak wyraźnie zaznaczono w odpowiednim "zapisku prawnym" na Stronie e-manus.pl, powyższej Umowy z Użytkownikiem i Polityki Prywatności, e-manus.pl ustanawia całkowitą zgodę pomiędzy Użytkownikiem i e-manus.pl w korzystaniu ze strony e-manus.pl i Zawartości.

Dziękujemy za współpracę. Mamy nadzieję, że Strona e-manus.pl okazała się być przydatna i wygodna w korzystaniu! Pytania lub komentarze dotyczące tej strony, obejmujące jakiekolwiek doniesienia o niedziałających linkach, prosimy kierować poprzez Formularz Kontaktowy lub drogą pocztową do e-manus.pl Biuro Prywatności przy ul. Sienkiewicza 22, 32-200 Miechów, POLSKA. Spróbujemy odpowiedzieć na każdy email w kolejności ich dostarczenia, ale nie gwarantujemy, że proces ten będzie przebiegał tak zawsze.

© 2006 ELLA Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.