DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy)

Bardzo d?uga cz?steczka znajduj?ca si? niemal w ka?dej komórce, nios?­ca informacje o budowie i zasadach funkcjono­wania ca?ego organizmu.