Immunosupresja

Hamowanie naturalnej aktywno?ci uk?adu od­porno?ciowego. Mo?e by? wynikiem choroby (np. AIDS), dzia?ania leków przyjmowanych po przeszczepach lub aktywno?ci wydzielniczej nowotworu.