Wirylizacja

Zmiany u kobiet, wynikaj?ce z nadmiaru androgenów, obejmuj?ce powi?kszenie ?echtaczki, zmniejszenie piersi, obni?enie barwy g?osu, tr?dzik, ?ysienie typu m?skiego, hirsutyzm, zaburzenia miesi?czkowania.

Najlepiej skojarzone objawy