Zmiany p?cherzykowo-grudkowe

Zbiornik p?ynu surowiczego w obr?bie skóry, uwypuklaj?cy naskórek ponad poziom skóry niezmienionej. Najcz??ciej jest skutkiem uszkodzenia skóry np. przez oparzenie lub d?ugotrwa?y ucisk. Gdy ?rednica jest mniejsza ni? 5mm mówimy o p?cherzyku. Uniesione ponad powierzchni? skóry, dobrze odgraniczone, twarde zmiany. Mog? by? ró?nej barwy i rozmiarów, najcz??ciej kilkumilimetrowe.

Najlepiej skojarzone objawy