Brak orgazmu

Niemo?no?? osi?gni?cia orgazmu pomimo wyst?powania podniecenia seksualnego. Mo?e by? zaburzeniem trwa?ym lub przej?ciowym, zwi?zanym z konkretna sytuacj? albo danym partnerem seksualnym. Jest to zjawisko cz??ciej spotykane u kobiet. U m??czyzn mo?e by? zwi?zane z impotencj?. Mog? za niego odpowiada?: czynniki psychiczne, uwarunkowania spo?eczne i kulturowe, zaburzenia anatomiczne, hormonalne, neurologiczne, cukrzyca, uzale?nienia, za?ywanie niektórych leków.

Najlepiej skojarzone objawy