Ból przewlek?y

Rodzaj uporczywego, nawracaj?cego bólu trwaj?cego powy?ej sze?ciu miesi?cy.

Najlepiej skojarzone objawy