Wstrz?s kardiogenny

Rodzaj wstrz?su, który powstaje w wyniku niezdolno?ci serca do przepompowania odpowiedniej ilo?ci krwi. Zbyt ma?a obj?to?? wyrzucanej z serca krwi nie wystarcza na pokrycie potrzeb tkanek, co prowadzi do rozwoju objawów wstrz?su. Do najcz?stszych przyczyn wstrz?su kardiogennego nale?? choroby i nieprawid?owo?ci dotycz?ce serca, m.in. zawa?, ostre zaburzenia jego rytmu, urazy serca, zewn?trzny ucisk na serce przez p?yn lub krew w worku osierdziowym (przestrze? wokó? serca ograniczona b?onami z tkanki ??cznej, w której znajduje si? serce z jego naczyniami).

Najlepiej skojarzone objawy