Chromanie przestankowe

Stan spowodowany niedokrwieniem mi??ni; opisywany jako atak bólu i chromania g?ównie w ?ydkach w wyniku przej?cia okre?lonego dystansu. Okre?lenie to stosuje si? te? do innych grup mi??niowych, których praca musi by? przerwana w wyniku bólu wywo?anego wysi?kiem. Synonim: zespó? Charcota.

Najlepiej skojarzone objawy