Wstrz?s hipowolemiczny

Rodzaj wstrz?su b?d?cy wynikiem zbyt ma?ej obj?to?ci krwi kr???cej w naczyniach, która nie jest w stanie zaspokoi? zapotrzebowania tkanek na tlen. Najcz?stsz? przyczyn? spadku obj?to?ci krwi jest krwotok, ale równie? ci??kie oparzenia lub odwodnienie mog? wywo?a? objawy wstrz?su hipowolemiczego.

Najlepiej skojarzone objawy