Guzkowe stwardnienie sutka

Wyczuwalny przy dotyku gruczo?u piersiowego obszar o zwi?kszonej konsystencji, czasem o nierównej powierzchni, i nierównych obrysach, o ró?nej wielko?ci: od 1-2 cm do zmian obejmuj?cych ca?y sutek. U niektórych kobiet mo?e wyst?powa? w II fazie (lutealnej) cyklu miesi?cznego. Mo?e te? by? objawem mastopatii w?óknisto-torbielowatej, zmian nowotworowych i zapalnych.

Najlepiej skojarzone objawy