Anoreksja

Utrata apetytu wynikaj?ca najcz??ciej z choroby. Polega na braku potrzeby i niech?ci do jedzenia. Mo?e pojawia? si? w przebiegu wielu chorób m.in. zaka?nych, nowotworowych czy przewlek?ych stanów zapalnych. Jest objawem niepo??danym prowadz?cym do nadmiernego os?abienia. Nale?y odró?ni? to zaburzenie od jad?owstr?tu psychicznego b?d?cego powa?n? chorob? psychiczn?.

Najlepiej skojarzone objawy