Utrata masy cia?a

Szczególnie niepokoi w przypadku spadku masy powy?ej 10 % warto?ci wyj?ciowej w ci?gu 6 miesi?cy pod warunkiem nie stosowania diety b?d? innych zabiegów odchudzaj?cych.

Najlepiej skojarzone objawy