Ból brzucha

Ból zlokalizowany w jamie brzusznej, ?wiadcz?cy o przej?ciowym lub przewlek?ym zaburzeniu chorobowym b?d? czynno?ciowym narz?dów znajduj?cych si? w jej obr?bie b?d? poza.

Najlepiej skojarzone objawy