Bolesne oddawanie moczu

Zespó? bolesnych odczu? zwi?zanych z oddawaniem moczu. Ma on charakter k?ucia lub pieczenia. Mo?e mu towarzyszy? krwiomocz, wydzielina z cewki moczowej, podwy?szenie temperatury.

Najlepiej skojarzone objawy