Gor?czka

Temperatura cia?a przekraczaj?ca 38oC. Gor?czce towarzyszy uczucie ogólnego os?abienia, z?ego samopoczucia, bóle g?owy, zaczerwienienie skóry, nadmierna potliwo??, wzrost wra?liwo?ci na bod?ce s?uchowe i wzrokowe.

Najlepiej skojarzone objawy