Zgorzel (gangrena)

Choroba wynikaj?ca z rozk?adu martwych tkanek w ?ywym organizmie przez bakterie gnilne (inaczej beztlenowe, czyli takie, które nie rosn? w ?rodowisku zawieraj?cym tlen). Warunkiem rozwoju choroby jest nagromadzenie si? martwych tkanek nara?onych na kontakt z bakteriami. Panuj?ce w martwych tkankach warunki takie jak wilgotno?? czy temperatura sprzyjaj? rozwojowi beztlenowców. Dlatego te? zgorzel powstaje tylko w tych miejscach organizmu, które maj? po??czenie ze ?wiatem zewn?trznym (bakterie beztlenowe wyst?puj? powszechnie w ?rodowisku, np. w glebie). Najcz??ciej zgorzel lokalizuje si? w pow?okach skórnych (po zmia?d?eniach), w p?ucach, próchniej?cych z?bach, a tak?e w jelitach, gdzie bakterie beztlenowe wyst?puj? stale. W zale?no?ci od lokalizacji zgorzel mo?e dawa? ró?ne objawy. Miejsce zaka?enia boli, wydobywa si? z niego przykry gnilny zapach oraz ropna wydzielina. Zaka?one tkanki s? nabrzmia?e, ocieplone, zaczerwienione. Czasem mo?na wyczu? obecno?? p?cherzyków gazu pod skór?. Cz?sto zaka?eniu towarzyszy gor?czka i os?abienie. Nieleczona mo?e prowadzi? do amputacji i rozwoju ogólnego zaka?enia ca?ego organizmu.

Najlepiej skojarzone objawy