Wykwity rumieniowo-p?cherzowe

Rozlane p?askie zaczerwienienie i ocieplenie jakiego? obszaru skóry. Mo?e by? skutkiem oparzenia, reakcji uczuleniowej, stanu zapalnego. Zbiornik p?ynu surowiczego w obr?bie skóry, uwypuklaj?cy naskórek ponad poziom skóry niezmienionej. Najcz??ciej jest skutkiem uszkodzenia skóry np. przez oparzenie lub d?ugotrwa?y ucisk. Gdy ?rednica jest mniejsza ni? 5mm mówimy o p?cherzyku.

Najlepiej skojarzone objawy