Objaw Raynaud

Skurcz naczy? jednej lub wi?cej cz??ci cia?a, g?ównie nara?onych na zimno, tzn. palców r?k, nóg, nosa lub uszu, a czasem nawet j?zyka. Objawia si? w trzech nastepuj?ch po sobie fazach: zbledni?ciem, zasinieniem a nast?pnie przekrwieniem.

Najlepiej skojarzone objawy