Powi?kszenie nosa

Jest jednym z objawów akromegalii. Jako izolowany objaw – guzowate powi?kszenie nosa – wyst?puje w tr?dziku ró?owatym u m??czyzn.

Najlepiej skojarzone objawy