Zaburzenia w?chu

Os?abienie zdolno?ci do wyczuwania i ró?nicowania zapachów. Najcz??ciej wyst?puje w stanach zapalnych b?ony ?luzowej nosa (w nie?ycie nosa).

Najlepiej skojarzone objawy