Skrzywienie przegrody nosa

Zniekszta?cenia przegrody nosa, dotycz?ce jego cz??ci chrz?stnej lub kostnej. Mo?e ono powodowa? zaburzenie prawid?owego przep?ywu powietrza przez jam? nosow? i zatoki, sprzyjaj?c wi?kszej cz?sto?ci wyst?powania infekcji górnych dróg oddechowych.

Najlepiej skojarzone objawy