Duszno??

Trudno?ci w oddychaniu, cz?sto zwi?zane z chorob? p?uc lub serca, których skutkiem jest skrócenie oddechu. Duszno?? zwi?zana jest z subiektywnym odczuciem braku tchu lub powietrza. Nie zawsze jest objawem choroby i mo?e wyst?powa? u zdrowych ludzi w odpowiedzi na du?y wysi?ek fizyczny. Jest objawem niepokoj?cym zawsze, gdy wyst?puje w spoczynku. Duszno?? objawia si? zwi?kszon? prac? mi??ni oddechowych, które nasilaj? ruchy klatki piersiowej. W przypadku du?ego zaawansowania choroby mo?e do??czy? si? zasinienie skóry r?k, nóg i warg oraz ?luzówek jamy ustnej, a tak?e zawroty g?owy, zaburzenia s?uchu i widzenia oraz trudno?ci w mówieniu.

Najlepiej skojarzone objawy