Powi?kszenie w?z?ów ch?onnych

Jest to powi?kszenie ma?ych struktur w obr?bie pach, pachwin, szyi i brzucha, które pe?ni? rol? filtra dla kr???cej limfy. Mo?e obejmowa? tylko jeden lub wszystkie z wymienionych obszarów cia?a. Powi?kszenie w?z?ów ch?onnych jest najcz?stsze w regionie szyi.

Najlepiej skojarzone objawy