Kaszel

Zjawisko maj?ce charakter odruchu, polegaj?ce na nag?ym, kurczowym, cz?sto nawracaj?cym skurczu mi??ni oskrzeli i tkanki p?ucnej oraz przepony i mi??ni brzucha. Jego efektem jest gwa?towne uwolnienie powietrza z p?uc, czemu cz?sto towarzyszy charakterystyczny odg?os. Kaszel jest dzia?aniem maj?cym na celu wydalenie substancji lub cia? obcych dra?ni?cych drogi oddechowe.

Najlepiej skojarzone objawy