Ból g?owy

Nieprzyjemne, powoduj?ce cierpienie doznanie zlokalizowane w obr?bie g?owy. Wynika najcz??ciej ze skurczu naczy? krwiono?nych zaopatruj?cych mózg i czaszk? lub mi??ni g?owy i szyi. Mo?e tak?e pojawia? si? wskutek urazu lub w przebiegu stanów zapalnych tocz?cych si? w g?owie lub w innym miejscu organizmu. Szczególnie niepokoj?ce s? bóle o du?ym nat??eniu, cz?sto nawracaj?ce, które uniemo?liwiaj? codzienn? aktywno??.

Najlepiej skojarzone objawy