Nadmierne pocenie

Stan obfitego pocenia si?, który znacznie przekracza potrzeby organizmu wynikaj?ce z regulacji temperatury cia?a. Mo?e on przybiera? kilka form takich jak nadmierne pocenie w okolicach pachowych, nadmierna potliwo?? r?k i stóp albo pocenie si? ca?ego cia?a, czyli posta? uogólniona. Nadmierna produkcja potu wyst?puje stale niezale?nie od otaczaj?cej temperatury czy stanu emocjonalnego, cho? pewne sytuacje stresowe czy te? napoje i jedzenie mog? dodatkowo nasila? objawy. Najcz??ciej wyst?puje u ludzi, którzy poza tymi objawami s? zupe?nie zdrowi, stanowi?c dla nich du?y ?yciowy problem. Przyczyna pozostaje nieznana, cho? uwa?a si?, ?e u podstaw tego zaburzenia le?? nieprawid?owo?ci w funkcjonowaniu autonomicznego systemu nerwowego.

Najlepiej skojarzone objawy