Oddychanie okresowe

Jest inaczej nazywane oddechem Cheyne-Stokes’a. Zaburzenie oddychania polegaj?ce na naprzemiennym wyst?powaniu okresów przyspieszenia i pog??bienia oddechu oraz okresów zatrzymania oddychania, czyli bezdechu. Po okresie bezdechu pojawia si? nagle szybki i g??boki oddech. Jednak z czasem oddechy s?abn? prowadz?c do ponownego zatrzymania oddychania. Zaburzenie to wynika najcz??ciej z wadliwego dzia?ania o?rodka steruj?cego oddychaniem znajduj?cego si? w obr?bie centralnego systemu nerwowego. Do uszkodzenia tego o?rodka mo?e doj?? wskutek zatrucia, urazu g?owy czy rozwijaj?cego si? w czaszce guza. Taki sposób oddychania mo?e pojawi? si? jednak tak?e u zdrowych ludzi w czasie snu lub podczas przebywania na du?ych wysoko?ciach.

Najlepiej skojarzone objawy