Zaburzenia oddychania

Zmiany dotycz?ce cz?sto?ci, g??boko?ci oraz toru oddychania wynikaj?ce z obecno?ci przeszkód, wad budowy, zmian chorobowych lub urazów dotycz?cych dróg oddechowych czy klatki piersiowej. Mog? te? wynika? z zaburze? mechanizmów nerwowych reguluj?cych oddychanie. W zale?no?ci od tego, jaka jest ich przyczyna, mog? dawa? ró?ne objawy od przyspieszenia oddechu po jego znaczne zwolnienie. Cz?sto towarzysz? im charakterystyczne odg?osy (np. chrapanie, chrz?kanie).

Najlepiej skojarzone objawy