Wstrz?s

Bezpo?rednio zagra?aj?ce ?yciu zaburzenie kr??enia, w którym dostarczany z krwi? do tkanek tlen nie wystarcza na pokrycie ich aktualnego zapotrzebowania. Zarówno jego przyczyna, jak i mechanizm powstania mog? by? ró?norodne, ale zawsze prowadz? do pojawienia si? zespo?u objawów takich jak blado?? i ozi?bienie skóry, obni?enie ci?nienia t?tniczego krwi, zwi?kszenie cz?sto?ci akcji serca i oddechu, nadmierne pocenie si?, zatrzymanie oddawania moczu i zaburzenia ?wiadomo?ci a? do jej utraty.

Najlepiej skojarzone objawy