Ostry brzuch

Zespó? zró?nicowanych objawów nagle si? pojawiaj?cych i szybko narastaj?cych. Do objawów nale?y ból brzucha, nudno?ci, wymioty, zatrzymanie wiatrów lub/i stolca.

Najlepiej skojarzone objawy