Omdlenie i zapa??

Omdlenie jest to nag?a, krótkotrwa?a i samoistnie odwracalna utrata przytomno?ci z upadkiem. Poprzedza je cz?sto przyspieszenie pracy serca, poty, nudno?ci, ból w klatce piersiowej, zawroty g?owy, zaburzenia widzenia, bezwiedne oddanie moczu lub/i stolca. Zapa?? jest stanem ostrej niewydolno?ci kr??enia, której towarzyszy nag?e obni?enie ci?nienia krwi. W sk?ad objawów wchodzi silne os?abienie, zbledni?cie skóry, wzmo?ona potliwo??, cz?sto utrata przytomno?ci.

Najlepiej skojarzone objawy