Agresja

Zachowanie d???ce do wywo?ania szkody fizycznej lub psychicznej. Przyczyn? mo?e by? strach, frustracja, ch?? wywo?ania strachu u innych, kontrolowania ich, przeforsowania w?asnych pogl?dów.

Najlepiej skojarzone objawy