?ysienie

Przemijaj?ce lub trwa?e wypadanie w?osów zazwyczaj dotycz?ce ow?osionej skóry g?owy, ale mo?e te? dotyczy? innych ow?osionych okolic cia?a. U m??czyzn jest to zjawisko uwarunkowane genetycznie i zale?ne od poziomu testosteronu. Pozosta?e przyczyny to: zmiany hormonalne, powa?ne choroby (np. choroba nowotworowa), dzia?anie niektórych leków (np. chemioterapia), uszkodzenie mechaniczne, silny emocjonalny stres, zaburzenia autoimmunologiczne, infekcje (np. grzybica).

Najlepiej skojarzone objawy