Kichanie

Niezale?ny od woli nag?y wyrzut powietrza przez nos i usta, wynikaj?cy najcz??ciej z podra?nienia b?ony ?luzowej nosa przez py?ki, kurz lub inne cz?steczki unosz?ce si? we wdychanym powietrzu. Towarzyszy mu charakterystyczny odg?os. Gdy powraca, mo?e wskazywa? na to, ?e stan ?luzówki nosa lub zawarto?? otaczaj?cego powietrza budzi w?tpliwo?ci

Najlepiej skojarzone objawy