Drgawki gor?czkowe

Napady dr?enia pojawiaj?ce si? w czasie wysokiej gor?czki (najcz??ciej powy?ej 39 stopni Celsjusza). Wyst?puj? najcz??ciej u dzieci (mi?dzy 6 miesi?cem a 5 rokiem ?ycia) i wynikaj? z niedojrza?o?ci mózgu, który inicjuje drgawki jako odpowied? na wysok? temperatur?. Drgawki gor?czkowe proste objawiaj? si? nag?ym sztywnieniem ca?ego cia?a, po którym nast?puj? drgaj?ce ruchy ca?ego cia?a z utrat? przytomno?ci i brakiem reakcji na bod?ce. Mo?e im towarzyszy? nieprawid?owy zwrot ga?ek ocznych, nietrzymanie moczu, zaci?ni?cie ust, trudno?ci w oddychaniu (a? do chwilowego zatrzymania oddechu). Drgawki gor?czkowe proste pojawiaj? si? jednorazowo w czasie choroby i cz?sto s? przypad?o?ci? rodzinn?. Nie s? gro?ne i nie s? objawem choroby mózgu. Drgawki gor?czkowe z?o?one charakteryzuj? si? zaj?ciem tylko jednej strony cia?a lub tylko jednej ko?czyny, trwaj? d?u?ej (ponad 15 min.) i powtarzaj? si? wielokrotnie podczas tej samej choroby. Po ich ust?pieniu w zapisie aktywno?ci elektrycznej mózgu obserwuje si? utrwalone zmiany. Drgawki gor?czkowe z?o?one s? zwi?zane ze zwi?kszonym ryzykiem wyst?pienia padaczki w pó?niejszym okresie.

Najlepiej skojarzone objawy