Hiperwentylacja

Oddychanie zbyt szybkie lub zbyt g??bokie, które prowadzi do nadmiernego wydychania dwutlenku w?gla z organizmu. Skutkiem tego mog? by?: zawroty g?owy, spadek ci?nienia t?tniczego krwi, uczucie mrowienia w ko?czynach, ból w klatce piersiowej lub bardzo rzadko omdlenie. Hiperwentylacja mo?e by? wywo?ana przez ?wiadome zwi?kszenie cz?sto?ci lub g??boko?ci oddechów, ale cz?sto wywo?uj? j? równie? stres i niepokój. Mo?e ona jednak wyst?pi? te? jako objaw chorób p?uc, urazów g?owy b?d? udaru mózgu.

Najlepiej skojarzone objawy