Drgawki

Napady dr?enia (ca?ego cia?a lub ograniczone do jego jednej strony lub tylko jednej ko?czyny), które wynikaj? z nieprawid?owej aktywno?ci elektrycznej w mózgu (nieprawid?owego przewodzenia impulsów nerwowych). Mog? by? g?ównym objawem padaczki, ale powoduj? je równie? inne czynniki takie jak hipoglikemia (obni?ony poziom cukru we krwi) wyst?puj?ca w cukrzycy, zapalenie opon mózgowych czy uraz g?owy. W czasie omdlenia mog? równie? wyst?pi? ruchy o charakterze drga?, ale niekoniecznie musz? one oznacza? drgawki. Poza nieprawid?ow? aktywno?ci? ruchow? cia?a drgawkom mog? towarzyszy? równie? takie objawy jak przygryzienie j?zyka, nietrzymanie moczu, napady os?upienia czy utrata przytomno?ci. Po ich ust?pieniu mo?e pojawi? si? senno??, a chory cz?sto nie pami?ta zdarzenia.

Najlepiej skojarzone objawy