Tachykardia

Przyspieszenie akcji serca, w którym cz?sto?? uderze? przekracza 100 uderze? na minut?. U zdrowych ludzi mo?e pojawia? si? w czasie wysi?ku lub w sytuacjach stresowych w chwilach zdenerwowania. Mo?e by? równie? objawem chorób serca wynikaj?cym z zaburze? przewodzenia impulsów nerwowych w sercu. Objawia si? przyspieszeniem pulsu, które naj?atwiej wyczu? nad t?tnic? promieniow? po zewn?trznej stronie nadgarstka.

Najlepiej skojarzone objawy