Bradykardia

Zwolnienie akcji serca, w którym cz?sto?? uderze? spada poni?ej 60 uderze? na minut?. U zdrowych ludzi mo?e pojawia? si? w czasie snu, a u wytrenowanych sportowców równie? w spoczynku. Mo?e by? równie? objawem chorób serca wynikaj?cym z zaburze? przewodzenia impulsów nerwowych w sercu. Objawia si? zwolnieniem pulsu, które naj?atwiej wyczu? nad t?tnic? promieniow? po zewn?trznej stronie nadgarstka.

Najlepiej skojarzone objawy