Przy?pieszone t?tno

Przyspieszenie akcji serca powy?ej 120 uderze? na minut?, niezwi?zane z wysi?kiem fizycznym.

Najlepiej skojarzone objawy