Nad?erki b?on ?luzowych

P?ytkie ubytki nab?onka b?ony ?luzowej przewodu pokarmowego, narz?dów p?ciowych, rzadziej dróg oddechowych, powstaj?ce wskutek jego uszkodzenia. Ust?puj? bez pozostawienia blizny.

Najlepiej skojarzone objawy