Czkawka

Niezale?ny od woli kurczowy skurcz przepony, którego skutkiem jest nag?y wdech przerwany przez równie? niezale?ne od woli szybkie zamkni?cie g?o?ni (cz??ci krtani obejmuj?cej szpar? mi?dzy strunami g?osowymi). Nag?e przerwanie przep?ywu powietrza powoduje powstanie charakterystycznego dla czkawki odg?osu. Uwa?a si?, ?e czkawka powstaje na skutek podra?nienia dróg lub o?rodków nerwowych kontroluj?cych mi??nie oddechowe, w tym w szczególno?ci przepon?. Najcz??ciej czkawka jest stanem przej?ciowym i ?atwo ust?puje po wykonaniu prostych czynno?ci takich jak wstrzymanie oddechu czy regularne, g??bokie oddychanie.

Najlepiej skojarzone objawy