Obrz?k

Nagromadzenie nadmiernej ilo?ci p?ynu w tkankach mi?kkich lub jamach (np. jamie otrzewnej lub jamie op?ucnej) organizmu powoduj?ce opuchniecie i rozd?cie zaj?tej obrz?kiem cz??ci cia?a. Najcz??ciej lokalizuje si? w dolnych cz??ciach nóg i stopach - wtedy mo?e ogranicza? wykonywanie ruchów. G?ówn? przyczyn? obrz?ku jest zwi?kszona przepuszczalno?? naczy? spowodowana uszkodzeniem ich ?ciany. Innym powodem powstania obrz?ku mo?e by? zwi?kszone ci?nienie w naczyniach ?ylnych, które powstaje najcz??ciej wtedy, gdy powrót krwi z tkanek do serca jest utrudniony. Obrz?ki mog? towarzyszy? wielu powa?nym chorobom m.in. niewydolno?ci kr??enia, oty?o?ci, chorobom nerek, marsko?ci w?troby, anemii lub ci??kiemu niedo?ywieniu.

Najlepiej skojarzone objawy