Polifagia

Stan nieprawid?owo zwi?kszonego apetytu prowadz?cy do spo?ywania nadmiernych ilo?ci jedzenia, ob?arstwa. Mo?e by? objawem wielu chorób i nie zawsze towarzyszy mu zwi?kszenie masy cia?a. Pojawia si? najcz??ciej w przebiegu cukrzycy lub nadczynno?ci tarczycy, mo?e jednak wynika? równie? z zaburze? psychicznych.

Najlepiej skojarzone objawy