Terapie przysz?o?ci

Immunoterapia nowotworów

Jedn? z metod nieobci??on? skutkami ubocznymi jest wykorzystanie procesów naturalnej odporno?ci, czyli tzw. immunoterapia nowotworów. Jej celem jest wspomaganie organizmu w naturalnym procesie zwalczania chorych komórek. Leczenie immunologicznie nowotworu jest jednak zwykle leczeniem wspomagaj?cym, np. stosowanym wraz z leczeniem chirurgicznym lub chemioterapi?.

Broni? wykorzystywan? z du?? skuteczno?ci? w walce z nowotworami s? odpowiednio zmodyfikowane przeciwcia?a, czyli cz?steczki wytwarzane przez uk?ad odporno?ciowy. W ka?dym organizmie wyst?puje niezliczona ilo?? rodzajów przeciwcia?, z których ka?dy ma w?a?ciwo?? wi?zania si? z charakterystycznymi grupami cz?steczek. Przeciwcia?a rozpoznaj? ka?d? obc? substancj? w organizmie i na ni? reaguj?. Przy??czone do jakiej? cz?steczki lub komórki stanowi? sygna? dla organizmu, ?e oznaczony element jest obcy i nale?y go usun??. Pobudza to aktywno?? innych komórek uk?adu odporno?ciowego, np. komórek ?ernych.

W przypadku nowotworów ta reakcja jest jednak zbyt s?aba, poniewa? komórki nowotworowe potrafi? stawa? si? „niewidzialne" dla uk?adu odporno?ciowego. Terapie z wykorzystaniem przeciwcia? opieraj? si? na wzmocnieniu tej odpowiedzi albo przy wykorzystaniu naturalnych w?a?ciwo?ci organizmu, albo te? najnowszych zdobyczy biologii molekularnej.

Niestety, podanie samych przeciwcia? rzadko daje po??dane efekty. Metoda ta wykazuje skuteczno?? tylko w nie-wielu przypadkach, g?ównie wówczas, gdy komórki nowotworowe s?abo si? maskuj? i gdy nowotwór jest we wczesnej fazie rozwoju. Nale?y wi?c szuka? doskonalszych metod. Jedn? z nich jest zastosowanie immunotoksyn, czyli przeciwcia? po??czonych z toksyn? lub radioizotopem. Toksyny, np. rycyna, potrafi? hamowa? wa?ne procesy zachodz?ce w komórce, a radioizotopy wydzielaj? cz?steczki o du?ej energii, zabijaj?ce komórki przez powa?ne uszkodzenie DNA. Sprz??enie toksyn i radioizotopów z przeciwcia?em sprawia, ?e czynnik uszkadzaj?cy nie dzia?a na wszystkie komórki, tylko szuka komórek nowotworowych (z odpowiednimi znacznikami na powierzchni) i dzia?a tylko na nie i ich bezpo?rednie otoczenie.

Wykorzystanie tzw. przeciwcia? o podwójnej swoisto?ci jest kolejn? metod? maj?c? na celu zwi?kszenie efektywno?ci uk?adu odporno?ciowe go chorego w walce z nowotworem.


Przeciwcia?o o podwójnej swoisto?ci to w istocie dwa przeciwcia?a ró?nego rodzaju, bardzo silnie ze sob? po??czone. Jedna cz??? ??czy si? z komórkamirakowymi, a druga z komórkami uk?adu odporno?ciowego, np. limfocytami Te, maj?cymi w?a?ciwo?ci aktywnego zabijania chorych komórek. W ten sposóbpomaga si? im „zauwa?y?" komórki raka i aktywuje si? ich dzia?anie.

Przeszczep od siebie samego

W wielu modelach terapii nowotworowej stosuje si? chemioterapi? i na?wietlania, jednak te metody nie zawsze przynosz? oczekiwane rezultaty. Cz?sto skuteczna dawka przekracza próg wytrzyma?o?ci organizmu, gdy? oprócz komórek nowotworowych gin? tak?e komórki zdrowe, a zw?aszcza komórki macierzyste.

Aby móc zwi?kszy? dawk? leku, ??czy si? takie terapie z przeszczepem autologicznym. Przed terapi? pobiera si? od chorego krew lub szpik zawieraj?ce komórki macierzyste. Nast?pnie chory poddawany jest terapii, która powoduje zabicie komórek nowotworowych. Po zako?czeniu terapii choremu podaje si? jego w?asny, pobrany wcze?niej szpik, oczyszczony z komórek nowotworowych. Do ich usuni?cia wykorzystuje si? wytworzone w laboratorium przeciwcia?a, nauczone rozpoznawa? znaczniki danego nowotworu. Terapia ta okaza?a si? skuteczna, szczególnie w przypadku bia?aczki szpikowej.

Szczepionka na raka

Szczepionki na raka s? obecnie przedmiotem bardzo intensywnych bada?. Profilaktycznie zapobiegaj? rozwojowi nowotworów wywo?ywanych przez wirusy. Szczepionki przeciw wirusowi zapalenia w?troby typu B mog? zapobiega? infekcji i zmniejszaj? gro?b? rozwoju raka w?troby. Szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) mo?e zapobiega? nowotworowi szyjki macicy.

Z kolei komórki usuni?tego chirurgicznie nowotworu mo?na wykorzysta? do przerwania tolerancji immunologicznej organizmu w stosunku do nowotworu. Komórki nowotworowe s? po usuni?ciu napromieniowywane dawk? dostatecznie du??, by zablokowa? ich podzia?y, ale nie zabijaj?c?. Podaje sieje podskórnie z czynnikami wspomagaj?cymi wywo?anie miejscowego odczynu zapalnego. Taki zabieg mo?e spowodowa?, ?e uk?ad odporno?ciowy „zauwa?y" komórki nowotworowe, nauczy si? je rozpoznawa? i zwalcza?. W ten sposób mo?liwe jest wytworzenie odporno?ci na ewentualne komórki rakowe pozosta?e po zabiegu chirurgicznym lub tworz?ce ogniska przerzutowe.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów